Verzekeringen


Naar de schoolgids index


Collectieve ongevallenverzekering

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. de evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteit vergt.

De verzekering dekt lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas, bril of fiets. Wanneer eigendommen van kinderen onder schooltijd beschadigd of vernield worden, is dit meestal ten gevolge van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te stellen, tenzij er sprake is van nalatigheid van leerkrachten.

Gebruik van de chromebook

Op school werken de leerlingen o.a. met I-pads en chromebooks. De school is verzekerd voor eventuele gebruikersschade aan deze apparatuur. Mocht er een device met opzet beschadigt raken, zal er met ouders overlegt worden wie de onkosten vergoed. 

Bij langdurige afwezigheid van leerlingen is het, in overleg met de leerkracht, mogelijk om een chromebook te lenen van school. Hiervoor is een gebruikersovereenkomst opgesteld. Wanneer deze ondertekent is door ouders/verzorgers en de leerkracht, kan het device meegegeven worden naar huis.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids