Ziekte / Verlof / Schoolverzuim


Naar de schoolgids index


Ziekte of verhindering

Mocht uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kunnen komen, laat u dit dan even voor schooltijd telefonisch of via een e-mail naar de leerkracht weten.

Als beide ouders werken

Het is belangrijk voor ons dat we weten, waar we u in geval van nood kunnen bereiken. Bij de opgave van uw kind op school wordt gevraagd om uw mobiele nummers en ook een aantal extra nummers op te geven, bijv. van grootouders. Mochten zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen, wilt u dit a.u.b. dan aan Maria Spreeuwenberg doorgeven. Zij zorgt ervoor dat alles administratief goed verwerkt wordt.

Verlof

VerlofEr zijn een aantal dagen waarvoor u voor uw kinderen vrij kunt vragen. Zie voor de officiële regels de website van de gemeente Horst aan de Maas  

Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opnemen. Als voorbeelden: het bijwonen van een huwelijk van familielid, 25- en 40-jarig jubileum of begrafenis van directe verwanten. Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, welke door omstandigheden van de ouders niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen kan extra verlof worden gegeven.

Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk minimaal één week van tevoren) schriftelijk bij de directie worden aangevraagd via een standaardformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Bij een afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan. Mocht een verzoek tot verzuim meer dan 10 dagen betreffen, dan moet dit verzoek, via de directeur van de school, altijd aan de leerplichtambtenaar in de woongemeente worden voorgelegd.

Hoe gaat De Brink om met verzuim?

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.
Indien een leerling om 8.45 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.
Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim met de mededeling dat bij de 2e keer het verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht.
De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd verzuim van 3 achtereenvolgende dagen wordt direct melding gemaakt bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Horst aan de Maas. Zie HIER de folder Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Afspraken met de ambtenaar leerplicht

Bij herhaald ongeoorloofd verzuim of bij zeer langdurig ongeoorloofd verzuim worden de ouders door de ambtenaar leerplicht uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een proces verbaal opgemaakt worden.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids