School en groepsafspraken


Naar de schoolgids index


Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen hun sociale vaardigheden alleen van thuis meekrijgen. De opvoedende taak van school wordt steeds belangrijker. Als kinderen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan, komt dit de sfeer en het pedagogisch klimaat op school ten goede.

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen in een dergelijke omgeving tot betere leerprestaties kunnen komen. Voor het in stand houden van een goed leef- en werkklimaat zijn in elke samenleving regels en afspraken nodig. Ook als school ontkomen wij hier niet aan. Wij vinden het echter belangrijk dat deze regels op een zo natuurlijk mogelijke manier onderdeel zijn van ons schoolklimaat.

2 kinderen en handenDit schoolklimaat wordt gekenmerkt door een open en collegiale sfeer, waarbij wij het gewoon vinden dat er verschillen zijn tussen mensen. Wij vinden het belangrijk dat we van ieders capaciteiten zoveel mogelijk gebruik kunnen en mogen maken, zodat wij ons als school optimaal kunnen ontwikkelen.

We maken op school onderscheid tussen school- en groepsregels.

De groepsregels worden ieder schooljaar samen met de kinderen opgesteld. Heel veel waarde hechten wij eraan dat er goede omgangsregels opgesteld worden, waardoor mogelijk pestgedrag vermeden wordt. De groepsafspraken worden duidelijk zichtbaar in elke groep opgehangen.

De schoolafspraken zijn verdeeld in drie groepen: rust en orde, respect voor elkaar en voor je omgeving en veiligheid.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids