School en groepsafspraken


Naar de schoolgids index


Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen hun sociale vaardigheden alleen van thuis meekrijgen. De opvoedende taak van school wordt steeds belangrijker. Als kinderen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan, komt dit de sfeer en het pedagogisch klimaat op school ten goede.

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen in een dergelijke omgeving tot betere leerprestaties kunnen komen. Voor het in stand houden van een goed leef- en werkklimaat zijn in elke samenleving regels en afspraken nodig. Ook als school ontkomen wij hier niet aan. Wij vinden het echter belangrijk dat deze regels op een zo natuurlijk mogelijke manier onderdeel zijn van ons schoolklimaat.

2 kinderen en handenDit schoolklimaat wordt gekenmerkt door een open en collegiale sfeer, waarbij wij het gewoon vinden dat er verschillen zijn tussen mensen. Belangrijk vinden wij het dat we van ieders capaciteiten zoveel mogelijk gebruik kunnen en mogen maken, zodat wij ons als school optimaal kunnen ontwikkelen.

We maken op school onderscheid tussen school- en groepsregels.

De groepsregels worden ieder schooljaar samen met de kinderen opgesteld. Heel veel waarde hechten wij eraan dat er goede omgangsregels opgesteld worden, waardoor mogelijk pestgedrag vermeden wordt. De groepsafspraken worden duidelijk zichtbaar in elke groep opgehangen.

De schoolafspraken zijn verdeeld in drie groepen: rust en orde, respect voor elkaar en voor je omgeving en veiligheid.

Rust en orde:

·      de fietsen dienen achter het schoolgebouw tussen de rekken geplaatst te worden, uit veiligheidsoverwegingen liefst ter hoogte van de klaslokalen

·      alle groepen maken gebruik van de hun toegewezen ingang

·      in het schoolgebouw lópen we in de gangen

·      op de werkplekken in de gangen en in de centrale ruimte wordt rustig gewerkt zodat we elkaar zo weinig mogelijk storen.

Respect voor elkaar en voor je omgeving:

·      uit het taalgebruik van leerkrachten, kinderen en ouders blijkt dat alle partijen respect hebben voor elkaar

·      voor een schone school en speelplaats ben je zelf verantwoordelijk.

Veiligheid:

·      tijdens de pauze wordt door 2 leerkrachten gesurveilleerd; taakonderdeel is kinderen observeren, waar nodig preventief en/of corrigerend op te treden

·      de zandbak is alleen bestemd voor kinderen uit groep 1, 2 en 3

Deze schoolregels zijn bedoeld om als algemene richtlijn te dienen. Belangrijker is het dat we elkaar in een open sfeer erop aanspreken indien we vinden dat op een van bovengenoemde gebieden veranderingen en/of verbeteringen mogelijk zijn. In samenspraak met alle betrokkenen kunnen we vervolgens hierover nadere afspraken maken. 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids