Onderwijsprotocol tegen pesten


Naar de schoolgids index


Pesten is niet cool

Op onze school hebben schoolteam, oudervereniging en medezeggenschapsraad samen een onderwijsprotocol tegen pesten opgezet. Bij dit protocol hoort een plan van aanpak waarin de te volgen procedure is vastgelegd indien pestgedrag op onze school gesignaleerd wordt. Alle ouders dienen bij aanmelding van hun kind te verklaren dat zij dit onderwijsprotocol tegen pesten onderschrijven. Door vroegtijdige signalering met daarbij een gericht stappenplan hopen wij te bereiken dat De Brink voor alle kinderen een veilige school wordt. Het gehele pestprotocol is te downloaden van onze website. Om de signaleringsfunctie tegen pestgedrag te verhogen zijn alle plaatselijke clubs waarvan onze kinderen lid zijn, van dit pestprotocol op de hoogte gesteld. Om het pestprotocol blijvend onder de aandacht van kinderen, team en ouders te houden wordt er ieder jaar tijdens de koningsspelen naast het sportieve element ook heel veel aandacht besteed aan het op een goede manier met elkaar omgaan. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids