Het volgen van en speciale zorg voor kinderen


Naar de schoolgids index


Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Op onze school houdt iedere leerkracht de voortgang van elk kind precies en systematisch bij. Dit gebeurt door middel van observaties en het regelmatig nakijken van hun werk. De kinderen maken geregeld toetsen die bij de methoden horen. De leerkrachten kunnen dan zien of de leerstof begrepen is.

Overzicht van de afnamemomenten van de diverse toetsen:

Toetsen overzicht

Behalve deze toetsen gebruiken we ook genormeerde toetsen. Aan de hand van de resultaten op deze toetsen kunnen we de kinderen vergelijken met de kinderen in het gehele land.

Voor de kinderen van groep 1/2 wordt instrument KIJK! ingezet om de ontwikkeling van het kind te volgen/registreren. Samen met de genormeerde toetsen vormen zij het uitgangspunt voor de overgang van de kinderen naar groep 3.

Het verdere verloop van de ontwikkeling van uw kind bepalen/volgen wij middels methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Natuurlijk vinden we observaties en gesprekken hierbij eveneens belangrijk.

De leerkrachten verwerken de resultaten van alle kinderen per computer waardoor wij een goed beeld hebben van de vorderingen van onze leerlingen. De leerkracht en het kwaliteitsteamlid houden samen een dossier bij van alle leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders en van aanvullende onderzoeken.

Als een kind tussentijds onze school verlaat, bijvoorbeeld door verhuizing ontvangen de ouders altijd een onderwijskundig rapport over hun kind.

Drie keer per jaar - in november, februari/maart en juni - heeft het kwaliteitsteam een overleg met de leerkrachten van alle groepen. Dit overleg vindt per bouw (onderbouw/bovenbouw) plaats. 

Speciale zorg voor kinderen

Tijdens de groepsbesprekingen worden de ontwikkelingen van de kinderen en de groepsresultaten door de leerkrachten met elkaar en het kwaliteitsteam besproken. Achterstand/voorsprong in ontwikkeling opvallende gedragingen van kinderen kunnen op deze manier al heel vroeg ontdekt worden.

Er wordt besproken  welke hulp er voor deze kinderen nodig is. Extra zorg wordt beschreven in groepsplan/handelingsplan. De groepsleerkracht voert dit plan vervolgens uit in de groep en brengt de ouders hiervan op de hoogte.

Er wordt in kaart gebracht welke compenserende en belemmerende factoren er zijn. Er wordt besproken op welke wijze de compenserende factoren worden gebruikt om de volgende dag in de groep verder te kunnen.

Als deze extra hulp te weinig resultaat oplevert bespreken we de ontwikkeling van het kind binnen het cluster met andere kwaliteitsteamleden en de bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Ook inzet van een leerlingbegeleidster van BCO (Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding in Venlo) is dan mogelijk.

Zij geeft dan handelingsadviezen voor de groepsleerkracht en soms ook voor de ouders.

Indien ook deze adviezen en tips te weinig resultaat geven kan er mogelijk een onderzoek door bijvoorbeeld BCO gedaan worden. Ouders geven hiervoor toestemming.

De BCO- medewerkster heeft vervolgens:

-      een intakegesprek (kennismakingsgesprek) met de ouders

-      hierna volgt het onderzoek, dit kan op meerdere dagen plaatsvinden en door verschillende personen

-      tenslotte is het eindgesprek met ouders, groepsleerkracht en intern begeleider; de BCO-medewerkster maakt hiervan een schriftelijk verslag, dit verslag ontvangen zowel de ouders als de school.

In het eindverslag staan de adviezen voor gerichte hulp op school of suggesties voor thuis.

Het kan ook zijn dat het kind nog intensievere hulp nodig heeft. 

 

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die onze school toepast om leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, alsook bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. 

Kinderen van speciale scholen voor basisonderwijs

Om de sociale contacten met de kinderen van onze school te onderhouden kunnen deze kinderen op verzoek van de ouders op hun vrije dagen op onze school terecht.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids