2. Visie op leren en schoolklimaat

Kinderen komen tot de beste prestaties in een uitdagende, stimulerende leeromgeving. Wij zorgen voor de volgende basisvoorwaarden:

o         Veiligheid; het kind voelt zich veilig en kan zichzelf zijn

o         Waardering; het kind voelt zich gewaardeerd en doet er toe

o         Plezier; het kind komt met plezier naar school en voelt zich er op zijn plek

o         Betrokkenheid; het kind is en wordt betrokken bij de leerstof, het heeft betekenis

Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen.

We dagen onszelf en de kinderen uit om gelukkig en gepassioneerd te leven, leren en werken in een veilige en steeds veranderende omgeving.

Het leggen van relaties, het zich competent voelen en het ontwikkelen van autonomie zijn leidend bij het inrichten van  onze leerprocessen.

We bereiden onze kinderen voor op een snel veranderende maatschappij waarin kinderen snel moeten kunnen schakelen.

Kennis is overal. We hebben vaardigheden nodig bij het verwerven en toepassen van deze kennis: de 21e eeuwse vaardigheden. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. De aandacht voor deze vaardigheden neemt in ons curriculum een steeds grotere plek in.

Wij leren kinderen leren door ze:

o         te laten samenwerken

o         creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten

o         kritisch te laten denken en handelen

o         zelfregulerend, verantwoordelijkheid te laten nemen en vertrouwen te geven om persoonlijkheid te vormen (eigen gedrag leren beïnvloeden)

o         problemen in kansen en mogelijkheden om te zetten

o         over grenzen heen te laten kijken, zowel sociaal als cultureel

o         open en respectvol te laten communiceren

o         de kansen van de digitale wereld te laten benutten

Positief gedrag bevorderen, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen zijn zaken die we belangrijk vinden.

Bij de jongste kinderen vinden wij spel en spelen voor de totale ontwikkeling erg belangrijk. Spel is de leidende activiteit om ontwikkeling te bevorderen.

De belevingswereld van kinderen is voor ons belangrijk, ons onderwijs is daarop gericht.

Met name in de onderbouw steken we hier stevig op in. In alle groepen is betrokkenheid van kinderen wezenlijk.

Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen alle mogelijkheden die zij hebben, dienen te benutten. Dit betekent dat wij als team proberen elk kind zich zo volledig mogelijk te laten ontwikkelen. Dat de meetlat niet voor elk kind even hoog ligt, dient geaccepteerd te worden.

We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat hij of zij óns kan leren. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons.