Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

Naast de overkoepelende GMR heeft elke school binnen Dynamiek Scholengroep ook een MR. Bij ons bestaat deze raad uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden. De leden worden d.m.v. verkiezingen gekozen voor een periode van 4 jaar. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die onze school betreffen. Zij is bevoegd om over deze aangelegenheden aan de schooldirecteur schriftelijk voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daarnaast dient de MR haar goedkeuring te verlenen aan een groot aantal schoolse aangelegenheden zoals het vakantierooster, het personeelsbeleid, de begroting, de overblijfregeling, het zorgplan en het schoolplan. Mocht u punten hebben ter bespreking, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met een van de leden van de MR. Alle vergaderingen zijn openbaar. Agenda en verslagen van vergaderingen worden via ISY gepubliceerd.

Contact
MR- De Brink
Rector Mulderstraat 6
​5962 AH, Melderslo