Kerndoelen

Kerndoelen Primair Onderwijs

Kerndoelen zijn globale beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een omschrijving van het onderwijsaanbod. De kerndoelen bevatten geen details en geen voorbeelden. De kerndoelen geven aan wat in elk geval aan alle kinderen moet worden aangeboden in de periode waarop zij het basisonderwijs bezoeken. Scholen hebben de vrijheid zelf specifieke keuzes te maken en eigen didactische invullingen te kiezen.

Kerndoelen zijn dus streefdoelen en stellen geen eisen aan kinderen. Het zijn eisen aan leraren om kinderen in elk geval datgene aan te bieden wat in de kerndoelen beschreven staat. Een leerstofaanbod dus. Kerndoelen zijn eisen die door de overheid aan het onderwijs worden gesteld. Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstelling hanteert. Het zijn ankerpunten die leraren houvast bieden bij het maken van inhoudelijke keuzen en uitwerkingen. In de kerndoelen is op hoofdlijnen vastgelegd wat belangrijk wordt gevonden om aan basisschoolkinderen mee te geven.

Voor kinderen is het van belang dat hun ontwikkeling ononderbroken is. Dat er geen scheidslijn is bij de overgang van de ene groep naar de andere groep of van het ene onderwijstype naar het andere. Kerndoelen dragen eraan bij dat er in de ontwikkeling van kinderen sprake is van een doorgaande lijn: een ontwikkelingslijn in het primair onderwijs zelf en een doorgaande lijn tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Kerndoelen waarborgen een breed onderwijsaanbod voor alle kinderen. In het primair onderwijs, de fase van funderend onderwijs, geeft een breed onderwijsaanbod een brede oriëntatie en daarmee wordt voorkomen dat mogelijkheden en talenten van kinderen onderbelicht blijven.

Door kerndoelen wordt zichtbaar gemaakt waarover het onderwijs gaat. Er kan ook beter vastgesteld worden of doelen wel of niet bereikt worden. Dat vergroot kansen voor kinderen.

Voor meer informatie m.b.t. de kerndoelen en de leerlijnen zie de site van de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Globale verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

 

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Zintuiglijke en lichamelijke oefening

   

60

120

120

120

120

120

Bewegingsactiviteiten

435

435

45

         

Nederlandse taal

225

225

465

570

515

555

585

540

Schrijven

   

120

20

25

     

Rekenen/wiskunde

75

75

270

250

300

300

300

300

Engels

           

45

45

Wereldoriëntatie

   

30

300

255

180

60

60

Expressie

   

30

45

165

135

45

30

Godsdienst /

Sociaal-emotionele ontwikkeling

   

45

30

60

30

30

30

Zelfstandig werken / werkles

   

105

   

120

 

30

Werkmiddag

           

255

285

Pauze

75

75

75

75

75

75

75

75

Kringactiviteiten

165

165

15

 

15

15

   

Huiswerk

           

15

15

Werken met

Ontwikkelingsmateriaal

(ook Z.W.)

435

435

150

         

Totaal

23.30 uren

23.30 uren

23.30 uren

23.30 uren

25.30 uren

25.30 uren

25.30 uren

25.30 uren

Totaal aantal uren

Op jaarbasis

Onderbouw:

Aantal uren is 910

Bovenbouw:

Aantal uren is 986