Dynamiek Scholengroep

Ons Schoolbestuur

Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas. Ruim 3500 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dit houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van Dynamiek Scholengroep is. Het College van Bestuur wordt gevormd door Dorien Sommers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau, gehuisvest op Expeditiestraat 3a te Horst.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Postadres

Postbus 6162
5960 AD Horst

Telefoon: 0774678020
info@dynamiek.nu
www.dynamiek.nu


De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijke voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. De GMR heeft voornamelijk de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. De raad vindt het ook belangrijk al in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR de vergaderingen van de GMR bijwonen en jaarlijks organiseert de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en van alle scholen van Dynamiek Scholengroep.

De GMR is de officiële gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit zes ouderleden en zes personeelsleden, die door de MR-en van Dynamiek scholen gekozen zijn.

Bent u als ouder geïnteresseerd in de werkzaamheden van de GMR? Dan kunt u altijd een e-mail sturen naar gmr@dynamiek.nu.