Vertrouwensinspecteur Primair Onderwijs

Een personeelslid, of een lid van de MR , dat op de hoogte is van een seksueel misdrijf is verplicht dit te melden aan het bestuur. Het bestuur moet dan verplicht overleggen met de vertrouwensinspecteur. 
Als er een redelijk vermoeden is van een misdrijf, is het bevoegd gezag verplicht om aangifte te doen nadat het de betrokkenen op de hoogte heeft gesteld.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld worden doorgegeven aan het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3111 (lokaal tarief).