Klachtenregeling

Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op De Brink.
Vaak heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis loopt in de communicatie.

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van De Brink.
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap van Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen, beslissingen of nalatigheid van het bestuur van Dynamiek Scholengroep en personeel of van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep of de
klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk.
Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep verwijst het bestuur de klager naar een vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. 
Het bestuur kan er ook voor kiezen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep wordt ingevuld door de GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo. De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat tevens na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De klachtenregeling en de namen van de commissie kunt u vinden op www.geschillencies-klachtencies.nl 
Voor aanmelding van een klacht en vragen hierover kunnen betrokkenen terecht bij de ambtelijk secretaris van de Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel 070-392.55.08 (van 9.00 - 12.00 uur)
Fax 070-302.08.36
info@geschillencies-klachtencies.nl