Schorsing en verwijdering

Beleid Dynamiek Scholengroep m.b.t. schorsen en verwijderen

De beslissing over verwijdering berust bij het bevoegd gezag. Het is een beslissing die met de uiterste zorgvuldigheid wordt genomen.

Schorsen

Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO.
Schorsing is aan de orde wanneer het College van Bestuur of de directie bij ernstig wangedrag van de leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Het College van Bestuur/schooldirectie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt.
Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Deze melding geschiedt digitaal middels een formulier dat opgenomen is in het schooldossier (ISD) van de inspectie.

Verwijdering

Dynamiek Scholengroep kan besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn. Het kan ook zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra begeleiding kan bieden die een leerling nodig heeft. Er kan overgegaan worden tot verwijdering als vervolgonderwijs is gegarandeerd.

Voordat wordt besloten tot verwijdering is het noodzakelijk dat: (art. 40 lid 11 WPO)

  • De betrokken groepsleerkracht is gehoord door het bevoegd gezag.
  • Het bevoegd gezag heeft met de betrokken leerling gesproken.
  • Er correspondentie is tussen school/Dynamiek Scholengroep en ouders over het vernemen tot verwijdering.
  • De ouders gehoord zijn voorafgaand aan een voorgenomen besluit tot verwijdering.
  • Er een definitief besluit tot verwijdering wordt genomen.
  • Het Onderwijskundig rapport is opgesteld voor de ontvangende school.
  • Dynamiek Scholengroep ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is om de leerling op te nemen. Dit kan ook een school voor SBO of (V)SO zijn.

De juridische middelen die ouders ter beschikking staan om het (voorgenomen) besluit tot verwijdering aan te vechten zijn:

Dit alles heeft geen schorsende werking.

De Geschillencommissie passend onderwijs acht de volgende elementen van belang:

  • Er is een deugdelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld.
  • Er is vervolgens onderzocht welke begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden voor de school resteerden.
  • Dynamiek is erin geslaagd een andere school bereid te vinden de leerling op te nemen.

Voor toelating tot SO is, als aangegeven, een TLV vereist, art. 18a lid 6 sub c WPO.
Dynamiek heeft aan de hierboven geschetste voorwaarden voor verwijdering voldaan, als de procedure voor het afgeven van de TLV correct is doorlopen.
De procedure is door het SWVB vastgelegd. Zie link