Hoogbegaafdheid

Er was een herijking nodig ten aanzien van visie, adequate signalering en een adequaat aanbod op alle scholen aan hoogbegaafde kinderen. Recent is de nieuwe beleidsnotitie voor hoogbegaafde kinderen vastgesteld. Over het beleid is positief geadviseerd door de GMR, wat ervoor zorgt dat dit beleid in werking gaat (mei 2019). Via de notitie wordt vorm gegeven aan extra impulsen om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen op alle scholen te bewerkstelligen.

Er staan vier doelen centraal:

1.       Op elke school worden (hoog)begaafde kinderen tijdig een goed gesignaleerd

2.       Op elke school is een adequaat en boeiend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen

3.       Expertise wordt vergroot

4.       Er is een thuisnabije peergroep-ontmoeting voor (hoog)begaafde kinderen.

Om deze doelen te bereiken zijn diverse actiepunten geformuleerd. Het eigenaarschap voor de uitwerking en vormgeving ligt op de scholen, in het kader van thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.

Daarnaast is op Dynamiek-niveau (bovenschools) een expertteam HB actief voor procesbegeleiding en inspiratie op signalering en passende onderwijsaanpassingen. Er kan gebruik gemaakt worden van specialistische expertise voor complexe vragen ten aanzien van individuele kinderen.

Download hier het nieuwe beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.